1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Фумігаційна асоціація» (надалі – Асоціація) – є всеукраїнською громадською, неприбутковою організацією, яка об’єднує виробників сільськогосподарської продукції в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.3. Асоціація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Асоціація керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом, а також іншими положеннями, що прийняті керівними органами Асоціації.

1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку та включення до Єдиного державного реєстру. Асоціація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, прапор та символіку інші реквізити, зразки яких затверджуються Дирекцією Асоціації. Символіка Асоціації реєструється в установленому законодавством порядку.

1.6. Найменування Асоціації та її символіка є її невід’ємною ознакою і не можуть з цілому чи частково бути використані іншими фізичними та (або) юридичними особами без дозволу Асоціації.

1.7. Асоціація володіє, користується і розпоряджається своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.8. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Втручання державних оргашв та службових осіб у діяльність Асоціації, так само як і втручання Асоціації в діяльність державних органів, службових осіб та діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків передбачених законодавством.

1.9. Асоціація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, відповідати за своїми зобов’язаннями в межах діючого законодавства України, виступати в судах від свого імені.

1.10. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном.

1.11. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів і її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

1.12. Асоціація не переслідує мети отримання прибутку. Кошти та майно направляються на здійснення статутних цілей і завдань Асоціації та на оплату праці штатних працівників Асоціації.

1.13. Асоціація може підтримувати прямі міжнародні зв’язки, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та законодавству України.

2. Мета і завдання Асоціації

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є захист законних соціальних, економічних та професійних прав членів Асоціації.

2.2. Основними завданнями Асоціації є :

– сприяння формуванню довіри до виробів вітчизняного походження та вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції зокрема виробників що займаються фумігацією рослинної зернової продукції;
– сприяння налагодженню зв’язків між виробниками, які працюють у галузі зберігання, знезараження зерна та продуктів його переробки;
– сприяння розробці рекомендацій стосовно проектів законодавчих та підзаконних актів в галузі зернозахисту, співпраця з законотворчими органами;
– сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку аграрного сектору на селі, удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів для виробників сільськогосподарської продукції;
– сприяння встановленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Асоціації:
– сприяння поширенню інформації в Україні та за її межами про вітчизняні досягнення в сільському господарстві та виробників сільськогосподарської продукції.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація в установленому законом порядку:
– на безоплатній основі бере участь у розробці і реалізації програми розвитку аграрного сектору;
– сприяє в організації учбово-консульташйних та інших заходів, симпозіумів, семінарів, організації курсів з підвищення кваліфікації виробників
сільськогосподарської продукції;
– сприяє популяризації вітчизняних виробів та виробників сільськогосподарської продукції;
– сприяє організації фестивалів, свят, виставок, ярмарок, аукціонів, в тому числі міжнародних;
– розвиває і зміцнює зв’язки з українськими, міжнародними та іншими організаціями, асоціаціями і об’єднаннями;
– сприяє розвитку та зміцненню економічної, фінансової та матеріально-технічної бази аграрного сектора України;
– забезпечує соціальний захист і страхування членів Асоціації;
– надає допомогу ветеранам праці – членам Асоціації.

3. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Членство у Асоціації є добровільним і грунтується на засадах індивідуального та
юлекпюного членства. Асоціація має почесне членство.

3.2. Індивідуальним членом Асоціації може бути громадяни;: України, який визнає мету, завдання та Статут Асоціації. Сплачує у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяє діяльності Асоціації.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи громадських, кооперативних та інших об’єднань, підприємств, закладів, організацій, які визнають мету, завдання та Статут Асоціації, сприяють їх втіленню, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески.

3.4. Колективні члени здійснюють свою діяльність з Асоціацією на договірних засадах, реалізують свої права та обов’язки через своїх представників. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов’язки. і

3.5. Почесним членом Асоціації може бути будь-яка особа, яка має визначні заслуги в розвитку сільського господарства.

3.6. Члени Асоціації мають право брати участь згідно з Положенням та діючими правилами у плануванні і обговоренні діяльності Асоціації, вносити пропозиції з поліпшення її роботи.

3.7. В заходах, які проводить Асоціація, мають право брати участь тільки її члени, інші особи беруть участь у заходах Асоціації тільки за її рішенням,

3.8. Рішення про прийняття у члени Асоціації приймається Дирекцією Асоціації на підставі:
– поданих заяв – для індивідуальних членів;
– заяв та протоколів зборів колективу – для колективних членів.

3.9. Члени Асоціації можуть бути виключені з неї:

– за власним бажанням (індивідуальні члени подають заяви; колективні члени за рішенням вишого керівного органу (протокол);
– з ініціативи та за рішенням Дирекції Асоціації за порушення положень Статуту Асоціації, а також за дії, що дискредитують Асоціацію.

3.10. Члени Асоціації мають право:

– брати участь у діяльності Асоціації;
– обирати і бути обраними в керівні і контрольно – ревізійні органи Асоціації;
– отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
– брати участь у навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Асоціацією.
– на засадах і в порядку визначених регламентуючими документами Асоціації;
– вільно виходити із Асоціації.

3.11. Члени Асоціації зобов’язані:

– дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів
Асоціації;
– виконувати рішення, прийняті керівними органами Асоціації;
– співпрацювати з Асоціацією по всіх питаннях, які стосуються Статутних завдань
Асоціації;
– своєчасно сплачувати вступні, членські внески;
– дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань,
передбачених регламентуючими документами Асоціації.

4. Вихід із Асоціації

4.1. Член Асоціації має право вийти з її складу в будь-який час на підставі письмової заяви, поданої в Дирекцію Асоціації.

4.2. Член Асоціації може бути виключешш з неї за рішенням Дирекції Асоціації за систематичні порушення обов’язків члена Асоціації чи порушення Статуту.

5. Дисциплінарні санкції

5.1. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів Асоціації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції: зауваження; попередження; виключення з Асоціації.

6. Права та обов’язки Асоціації

6.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, Асоціація користуються правом:
– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
– брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
– створювати установи та організації;
– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
– вносити пропозиції до органів влади і управління;
– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
– засновувати засоби масової інформації.

6.2. Асоціація має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей у встановленому чинним законодавством порядку.

6.3. При здійсненні статутних завдань Асоціація зобов’язана дотримуватися законодавства України, принципів і норм міжнародного права, що стосуються діяльності Асоціації.

7. Майьо та кошти Асоціації і джерела їх формування

7.1. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар, кошти в гривні та іноземній валюті, цінні папери та інше майно, передбачене чинним законодавством України.

7.2. Джерелами формування майна Асоціації у грошових та інших формах є:
членські внески членів Асоціації;

кошти або майно, яке надходять Асоціації безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивні доходи;
кошти або майно, які надходить Асоціації, від проведення основної діяльності Асоціації.

7.3. Майно, передане Асоціації її членами та іншими юридичними та фізичними особами.

7.4. Асоціація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та
розпорядження належним їй майном через її керівні органи.

8. Місцеві осередки Асоціації

8.1. Місцеві осередки Асоціації створюється не менше ніж з трьох осіб на установчих зборах Місцевого осередку.

8.2. Рішення про створення Місцевого осередку оформляється протоколом та затверджується Дирекцією Асоціації.

8.3. Місцеві осередки проводять свою діяльність у відповідності з метою та завданнями Асоціації на підставі положення про Місцевий осередок та Статуту Асоціації.

8.4. Місцеві осередки Асоціації реєструються у встановленому законодавством порядку.

9. Органи управління Асоціації

9.1. В Асоціації створюються такі органи управління:

– Загальні збори членів Асоціації;
– Дирекція Асоціації;
– Наглядова рада.

9.2. Загальні Збори членів Асоціації (надалі “Збори”) є вищим керівним органом Асоціації, який функціонує шляхом проведення чергових та позачергових зборів.

9.3. Чергові Збори скликається не рідше одного разу на п’ять років за рішенням Дирекції Асоціації. Позачергові Збори можуть бути скликані Дирекцією Асоціації, або на письмову вимогу не менше 1/3 членів Асоціації, яка подається до Дирекції Асоціації або на вимогу Наглядової ради Асоціації.

9.4. Про скликання Зборів члени Асоціації повідомляються Дирекцією Асоціації персонально, шляхом направлення листів або факсимільних повідомлень не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення Зборів із зазначенням дати та місця проведення, порядку денного.

9.5. Реєстрація членів, які прибули для участі у Зборах, забезпечується Дирекцією Асоціації. Збори правомірні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації. За відсутності кворуму Збори за рішенням Дирекції Асоціації скликаються повторно.

9.6. Рішення Зборів приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів, присутніх на Зборах. Підрахунок голосів веде Лічильна комісія, склад якої за поданням Голови Зборів затверджується Зборами.

9.7. Рішення керівних органів Асоціації, видані в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма її членами.

9.8. Збори:

– визначають і затверджують основні напрямки діяльності Асоціації і приймають відповідні документи;
-обирають членів строком на 3 роки;
– затверджують Статут Асоціації та зміни і доповнення до нього;
– заслуховують і затверджують звіти Дирекції та Наглядової ради Асоціації;
– приймають рішення про реорганізацію і ліквідацію Асоціації;
– вирішують спірні питання про прийняття та виключення членів Асоціації;
– приймають рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.

9.9. Керівним органом Асоціації у період між Зборами є Дирекція Асоціації, на чолі з Президентом Асоціації, а за його відсутності – Виконавчим директором Асоціації.

9.10. Дирекція Асоціації є постійно діючим виконавчим органом.

9.11. Дирекція Асоціації складається з семи осіб, які є членами Асоціації. До складу Дирекції входять Президент, Виконавчій! директор, які є членами Асоціації. Розподіл обов’язків між членами Дирекції, обрання Виконавчого директора, строком на три роки, здійснюється на засіданні Дирекції з числа членів Дирекції, обраних Асоціацією. При створенні Асоціації обрання на вище зазначені посади членів Дирекції здійснюється на Установчих зборах.

9.12. Засідання Дирекції Асоціації проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Про дату і порядок денний засідання члени Дирекції Асоціації повідомляються персонально Президентом Асоціації.

9.13. Засідання Дирекції Асоціації проводяться Президентом Асоціації. У разі відсутності Президента очолює та проводить засідання Дирекції Виконавчий директор Асоціації. Засідання Дирекції Асоціації вважається правомірним, коли в ньому бере участь не менше половини членів Дирекції Асоціації. На засіданні Дирекції Асоціації ведеться протокол.

9.14. Рішення Дирекції Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Дирекції Асоціації, що присутні на засіданні. У разі рівності голосів “за” і “проти”, голос Президента Асоціації є вирішальним.

9.15. Дирекція Асоціації:
– забезпечує дотримання Статуту Асоціації у її практичній діяльності;
– забезпечує ведення діловодства Асоціації, інформаційного зв’язку;
– веде облік членів Асоціації;
– приймає в члени Асоціації та виключає із членів Асоціації;
– готує пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації і подає їх на затвердження Зборам;
– визначає розміри та порядок виплати допомоги членам Асоціації;
– здійснює виконання рішень Зборів;
– затверджують кошторис витрат Асоціації;
– реалізують право власності на майно та кошти Асоціації;
– розробляє та затверджує внутрішні документи Асоціації, пов’язані з виконанням статутної мети і завдань;
– готує і подає на затвердження Зборам кошторис витрат Асоціації:
– затверджує структуру і штатний розклад Асоціації;
– приймає рішення про участь в діяльності інших громадських об’єднань;
– встановлює розмір, види, форму і порядок сплати членських і вступних внесків;
– здійснює господарське управління майном Асоціації;
– забезпечує скликання та реєстрацію членів Зборів Асоціації, встановлює норми представництва делегатів та порядок їх делегування від колективних членів;
– розробляє порядок денний Зборів;
– створює робочі групи (комітети, комісії тощо) го напрямках діяльності Асоціації, затверджує положення про них та голів робочих органів;
– затверджує зразки прапору, емблеми, вимпелів та іншої символіки Асоціації;
– приймає рішення про заснування місцевих осередків, організацій, підприємств, затверджує їх статути (положення);
– розглядає і вирішує інші питання, що не входять до компетенції Зборів, або такі, що передані Зборами до компетенції Дирекції Асоціації.

9.16. Президент Асоціації:

– керує діяльністю Дирекції’ Асоціації та працівників штатного апарату Асоціації;
– підписує рішення, що приймаються Дирекцією Асоціації;
– без довіреності представляє Асоціацію у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;
– видає довіреності, підписує від імені Асоціації статутні документи;
– визначає ступінь відповідальності керівників Асоціації, проводить розподіл обов’язків між ними;
– здійснює інші виконавчо-розпорядні функції в межах, встановлених Статутом Асоціації;
– видає накази і розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Асоціації.

9.17. Виконавчий директор Асоціації:
– здійснює організацію роботи Асоціації за напрямками її діяльності відповідно до рішень Дирекції та доручень Президента Асоціації
– відкриває рахунки в установах банків, має право розпорядчого підпису під банківськими документами, є розпорядником коштів Асоціації;
– підписує фінансово-бухгалтерські та інші документи;
– укладає від імені Асоціації угоди, контракти, договори;
– здійснює прийом і звільнення штатних працівників Асоціації, заохочує їх. накладає на них стягнення;
– організовує та забезпечує виконання рішень Дирекції Асоціації та доручень Президента;
– організовує підготовку засідань Дирекції Асоціації, скликає засідання;
– без довіреності представляє Асоціацію у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами в Україні;

9.18. Наглядова рада Асоціації, здійснює контроль за статутною діяльністю Асоціації. Члени Наглядової ради обираються Зборами у кількості:’ осіб з числа членів Асоціації строком на три роки.

9.19. Наглядова рада має ініціативні, консультативні і контрольні повноваження з будь-яких питань діяльності Асоціації. Наглядова рада скликається її головою принаймні двічі на рік, а також протягом 10 діб на вимогу Президента. В засіданнях Наглядової ради бере участь представник Дирекції. Наглядова рада приймає ухвали простою більшістю голосів за присутності голови Наглядової ради або його заступника.

9.20. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Дирекції Асоціації.

9.21. Наглядова рада Асоціації:

– за рішенням Зборів проводить ревізію діяльності Асоціації;
– організовує перевірку статутної діяльності Асоціації не рідше одного разу на рік;
– подає результати перевірок на затвердження Зборам;
– у випадку необхідності залучає до перевірок третіх осіб.

9.22. Наглядова рада в праві вимагати від посадових осіб Асоціації необхідні бухгалтерські, фінансові та інші документи, а також у разі необхідності особисті пояснення з питань діяльності Асоціації.

9.23. З метою заохочення активної участі в діяльності Асоціації можуть створюватися спеціалізовані робочі групи з конкретних напрямків діяльності, які виступають консультативно дорадчими органами Асоціації.

9.24. Асоціація може укладати Договір зі спеціалізованою організацією для проведення перевірки і підтвердження річного фінансового звіту (зовнішній аудит). Аудитор ставить свій підпис на річному звіті в підтвердження його відповідальності фактичному стану справ.

10. Облік і звітність

10.1. Асоціація, її місцеві осередки, а також створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

10.2. Асоціація звітує перед благодійниками за використання цільових внесків для виконання її статутних цілей і завдань. Асоціація звітує перед особами, які безоплатно надали майно чи послуги на виконання статутної діяльності, на вимогу таких осіб. Асоціація може вимагати звітів від набувачів наданої нею допомоги.

10.3. Асоціація, її місцеві осередки, а також створені нею, підприємства, організації та установи реєструються в органах, визначених законодавством України, вносять податкові та інші обов’язкові платежі до бюджету в установлені законодавством строки.

11. Внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації

11.1. Зміни і доповнення до статуту Асоціації приймають Збори членів Асоціації більшістю 3/4 осіб, які присутні на Зборах і беруть участь у голосуванні.

11.2. Зміни і доповнення до статуту підлягають обов’язковій реєстрації.

12. Припинення діяльності Асоціації

12.1. Асоціація може бути реорганізована за рішенням Зборів.

12.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Зборів або за рішенням суду.

12.3. Рішення про припинення діяльності Асоціації може бути прийняте не менше 3/4 голосів Зборів членів Асоціації.

12.4. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Асоціації призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи.

12.5. Кошти та інше майно Асоціації при ліквідації не можуть перерозподілятися між а
членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету.